Car zamyka gimnazjum w Kielcach

14 marca 1840 roku zostało zamknięte Gimnazjum gubernialne w Kielcach wskutek osobistej decyzji cara Mikołaja I. Była to kara za wykrycie spisków wśród uczniów tej szkoły. Likwidacja gimnazjum spowodowała, że przez cztery lata w guberni kieleckiej nie było ani jednej pełnej szkoły średniej.

Upadek powstania listopadowego nie przekreślił wśród Kielczan myślenia o odzyskaniu niepodległości. Wspomnienia walk powstańczych były żywe zwłaszcza wśród młodzieży, która była najbardziej podatna na różnego rodzaju akcje spiskowe wymierzone przeciwko zaborcy rosyjskiemu. W latach trzydziestych XIX wieku podstawową bazę kółek spiskowych stanowili uczniowie wyższych klas gimnazjum kieleckiego oraz młodzi urzędnicy rozpoczynający karierę.

Pierwsze próby założenia tajnej organizacji w Kielcach podjął w 1836 roku Anastazy Haennel, uczeń kieleckiego gimnazjum. Działalność jego trwała krótko, bo w 1837 r. został aresztowany i wcielony do wojska. Jednak udało mu się zebrać grupę młodzieży, która czytała zakazaną literaturę i planowała wystąpienia przeciw zaborcy. Prawdopodobnie Haennel nawiązał współpracę z Franciszkiem Pantoczkiem, przyszłym uczestnikiem spisku księdza Piotra Ściegiennego.

Na początku 1838 roku do Kielc przybył Karol Bogdaszewski, pochodzący ze Stopnicy syn dzierżawcy. Był uczniem kieleckiego gimnazjum i liceum krakowskiego, a później studiował prawo na uniwersytecie. Pojawienie się tego doświadczonego już spiskowca rozwinęło w Kielcach działalność konspiracyjną na dużą skalę. Kieleccy spiskowcy byli związani z organizacją patriotyczną Stowarzyszenie Ludu Polskiego. Kółko Bogdaszewskiego było najaktywniejsze i zarazem najbardziej radykalne w całym Królestwie Polskim. Szczególną rolę w spisku odegrali uczniowie kieleckiego gimnazjum m.in. A. Kłossowski, A. Płaziński, K. Skierski, K. Drotkiewicz, A. Biełkowski, E. Kubiecki, R. Baczyński. Młodzież gimnazjalna była bardziej radykalna niż pozostali członkowie koła. Chcieli oni szybko zorganizować oddział partyzancki i ruszyć do walki z Moskalami. Zwolennikiem takiej akcji był przywódca grupy Adam Kłossowski. Po próbach zdobycia broni gimnazjaliści wymyślili kolejny nierealny plan , zbiorowej ucieczki do Francji. W lutym 1839 r. dwóch uczniów usiłowało przekroczyć granicę. Zostali ujęci i aresztowani. Do połowy 1839 r. organizacja kielecka została całkowicie rozbita. Po procesach sądowych najaktywniejsi konspiratorzy zostali zesłani na Syberię, a część wcielono do wojska. Sam lider spisku Bogdaszewski został aresztowany wcześniej, bo już w maju 1838 r. Został skazany na 20 lat ciężkich robót na Syberii.

Surowe wyroki wydane na kieleckiej młodzieży nie zakończyły represji władz rosyjskich. Decyzją cara Mikołaja I Gimnazjum gubernialne w Kielcach, które wydało tylu młodych patriotów, zostało zamknięte 14 marca 1840 roku.