Zmarł major Zbigniew Mielczarek

Major Mielczarek był też członkiem Świętokrzyskiego Porozumienia Kombatantów i Osób Represjonowanych z okresu II wojny światowej – Organu opiniodawczo-doradczego Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, jako zasłużony społecznik – był laureatem Nagrody Miasta Kielce, otrzymał tez Laur Specjalny Wojewody Świętokrzyskiego. Został też odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Zbigniew Mielczarek urodził się 6 stycznia 1925 r. w Mominie gm. Waśniów w rodzinie o głębokich tradycjach patriotycznych. Ojciec Jego był legionistą, a następnie po odzyskaniu niepodległości funkcjonariuszem policji państwowej w Kielcach. Został zamordowany przez NKWD w Miednoje w kwietniu 1940 r., matka zaś zmarła w 1935 r.  Już jako szesnastoletni młody człowiek w dniu 05.01.1942 r. wstąpił do ZWZ – AK i działał na placówce w Mominie. Jako młody chłopak był na początku łącznikiem pomiędzy Komendą Obwodu Opatów AK a Komendą Okręgu. Następnie był żołnierzem grupy sabotażowo – dywersyjnej. W 1943 r. ukończył kurs podoficerski uzyskując stopień kaprala.
W marcu 1944 r. został skierowany przez placówkę w Mominie do oddziału partyzanckiego por. Kazimierza Olchowiaka ps. „Zawisza”, który działał na terenie powiatu opatowskiego i sandomierskiego. W oddziale był erkaemistą. W sierpniu 1944 r. w czasie Akcji Burza został d-cą drużyny w 6 komp. II bat. 22 pp. Leg. AK. Brał udział w wielu prowadzonych walkach m.in. w Darominie, Łagowie, Iwaniskach, Dziebałtowie, Radoszycach, Radkowie, Królewcu Przyłogach. Uczestniczył również w przyjmowaniu zrzutów na polach zrzutowych na terenie pow. opatowskiego i sandomierskiego. Z tytułu walk w Armii Krajowej wielokrotnie wyróżniany m.in. Medalem ZiW, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej.

Po zakończeniu wojny ukończył szkołę a następnie przez lat pracował w budownictwie na różnych stanowiskach, w tym kierowniczych. Był organizatorem i pierwszym dyrektorem dwóch Spółdzielczych Przedsiębiorstw Budowlanych w Kielcach i Tarnobrzegu. Z ramienia przedsiębiorstwa „EXBUD” w Kielcach był ekspertem Głównego Koordynatora Robót w Budapeszcie.

Za całokształt pracy w budownictwie kieleckim otrzymał Odznakę „Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych”, Odznakę za „Zasługi dla Kielecczyzny”, Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Trudne młodzieńcze lata wywarły na niego wielki wpływ. Ostatnie dziesięciolecia poświęcił pracy społecznej na rzecz kombatantów, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz szerzenia wśród następnych pokoleń wartości patriotycznych i upamiętniania miejsc pamięci narodowej.

Zbigniew Mielczarek był współorganizatorem struktur ŚZŻAK od chwili ich powstawania w Kielcach i województwie świętokrzyskim. Pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Koła nr 2 w Kielcach, a od 2006 r. do 2014 był prezesem Zarządu Okręgu ŚZŻAK Kielcach i członkiem Zarządu Głównego ŚZŻAK w Warszawie, od 2008  do 2017 członkiem Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych w Kielcach a następnie Świętokrzyskiego Porozumienia Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Był inicjatorem i organizatorem upamiętniania wielu miejsc walk partyzanckich AK i poległych żołnierzy w formie tablic i pomników m.in. Skweru im. płk Jana Bularskiego z tablicą pamiątkową w Kielcach, całego procesu zagospodarowania kwatery Armii Krajowej i budowy pomnika na Cmentarzu Komunalnym w Kielcach – Cedzynie czy też pomnika Poległych Żołnierzy Września 1939 roku w Kajetanowie, odsłoniętego w roku 2013. Był inicjatorem i współorganizatorem rekonstrukcji historycznych związanych z walkami partyzanckimi AK na obszarze dawnego woj. kieleckiego, m.in. odbicia więzienia przez oddziały Antoniego Hedy „Szarego” w Kielcach, akcji bojowych oddziału partyzanckiego Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” czy Bitwy pod Szewcami. W znacznym stopniu przyczynił się do powstania Historycznej Grupy Rekonstrukcyjnej „Jodła”.
Z jego inicjatywy i dużego osobistego zaangażowania wiele szkół w województwie świętokrzyskim otrzymało imiona Armii Krajowej lub jej bohaterów m.in. Szkoła Podstawowa nr 18 w Kielcach, Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Mominie czy  Zespół Szkół w Kajetanowie.

Mjr Zbigniew Mielczarek był także współorganizatorem uroczystości z okazji kolejnych rocznic bitew i akcji Armii Krajowej, a także  przez ostatnich kilkanaście lat jest inicjatorem, autorem scenariuszy i prowadzącym uroczystości miejskie o charakterze patriotycznym, poświęconym rocznicom m.in. wybuchu Powstania Warszawskiego, powstania Państwa Podziemnego czy przemianowania ZWZ na AK. Brał czynny udział w uroczystościach patriotycznych na terenie całego województwa świętokrzyskiego. Był inicjatorem nazwania roku 2014 Rokiem Okrągłych Rocznic ważnych wydarzeń historycznych.

Najważniejsze było dla niego zachowanie pamięci o poległych żołnierzach Armii Krajowej oraz zamordowanych na nieludzkiej ziemi. Nie ustawał w tych wysiłkach  – przez kilkanaście lat współpracował ze szkołami, organizował prelekcje, spotkania z młodzieżą szkolną poszerzone o wyświetlanie filmów historycznych o Armii Krajowej, wspierał organizację rajdów młodzieży szkolnej szlakiem historycznych miejsc pamięci zakończonych konkursami. Miał  wielki wkład w krzewienie wśród dzieci i młodzieży wartości patriotycznych oraz przekazywanie na własnym przykładzie jak należy kochać Ojczyznę. Uczestniczył w niezliczonej ilości takich spotkań, prelekcji oraz uroczystości.

Przykładem tego jest już cykliczny Międzyszkolny Projekt Edukacyjny Śladami Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” i Kieleckich Miejsc Pamięci Narodowej. Ściśle współpracował z Oddziałem Kieleckim IPN, Ośrodkiem Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego, Wojskiem Polskim czy Policją i wieloma  stowarzyszeniami patriotycznymi.

Mjr Zbigniew Mielczarek był aktywny niemal do ostatnich chwil życia, był jednym z członków Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru dla 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Wojsk Terytorialnej im. mjr.cc Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps. NURT (28 lutego 2020 r.), który został wręczony  żołnierzom w sierpniu 2020 r.

26 listopada 2021 uczestniczył w posiedzeniu Komisji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego podczas którego została mu wręczona nominacja na Członka Komisji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego.

Mimo sędziwego wieku był aktywny, pełen pasji i zapału do dalszej pracy na rzecz środowiska kombatanckiego Kielc i całego województwa świętokrzyskiego. Mjr Zbigniew Mielczarek był człowiekiem, który całe życie pełnił służbę Polsce i czynił to do końca życia.

Źródło: www.kielce.tvp.pl