Wieża

Podczas debaty „Pisarze wyklęci”, która odbyła się podczas  II edycji festiwalu „Pociąg do literatury. Herling-Grudziński festiwal”, zaprezentowany został tom  opowiadań „Wieża”. To właśnie ona była  tematem ogłoszonego przez Ośrodek Myli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach I konkursu na opowiadanie im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego o nagrodę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

W tomie z nalazło się piętnaście spośród 365 nadesłanych opowiadań. Wszystkie  potwierdziły aktualność ważnej tezy pisarza,  że człowiek musi ciągle poszukiwać  sensu życia i prawdy o sobie, musi próbować określać wartości porządkujące złożoność ludzkiej natury i ludzkiego świata. Próbować, bo poznanie prawdy o człowieku nigdy nie da prostych rozwiązań czy odpowiedzi.

Nagrodzone Nagrodą Marszałka Województwa Świętokrzyskiego opowiadanie Agaty Marzec pt. „Trędowata” podejmuje temat niezwykle dziś aktualny i ważny dla każdego człowieka uwikłanego w skomplikowaną rzeczywistość. Próbuje zmierzyć się z odpowiedzią na pytanie, które niegdyś postawił Gustaw Herling-Grudziński: jak żyć z piętnem, którego przyczyną jest zło.