Grudzień Wojciech

Wojciech Grudzień ps. „Stanisław” (1884-1943)

Urodził się 21 stycznia 1884 roku w Kielcach. Był synem Michała, dorożkarza. Na początku XX w. był pomocnikiem murarza. W latach 1905-1907 pracował jako numerowy w hotelu „Europejskim” w Kielcach. Od 1905 r. należał do Polskiej Partii Socjalistycznej, a od 1906 r. do PPS Frakcji Rewolucyjnej. Był kolporterem wydawnictw i agitatorem partyjnym. Od 1905 r. do 1907 r. działał w Organizacji Techniczno-Bojowej, Organizacji Bojowej PPS i OB PPS Fr. Rew. Uczestniczył w wielu w akcjach bojowych pod Jędrzejowem, w Kielcach, Chęcinach, Łopusznie, Promniku, Piekoszowie, m.in. w rozbiciu urzędu gminnego w Łopusznie (13/14 VIII 1906) oraz w udanym zamachu na żandarma Łukjana Anikina (23 XII 1906). Po akcji w Łopusznie został aresztowany 18 II 1907 r. i osadzony w kieleckim więzieniu. W styczniu 1908 r. skazano go na 4 lata zesłania do guberni tomskiej. Po powrocie został uwięziony na rok czasu w Kielcach za uchylanie się od służby wojskowej. W 1914 r. wcielono go do armii, w której służył w Moskwie. W czasie I wojny światowej wzięty pod Częstochową do niewoli przez Niemców, pracował jako jeniec w kopalni na Górnym Śląsku. W 1918 r. powrócił do Kielc. W latach międzywojennych mieszkał w Kielcach, pracował w tartaku jako murarz i robotnik sezonowy. Nadal należał do PPS i aktywnie działał w Stowarzyszeniu byłych Więźniów Politycznych. W 1933 r. wystąpił z tej organizacji i razem z grupą secesjonistów utworzył odrębne SbWP dawnej Frakcji Rewolucyjnej. W 1931 r. został odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami. W czasie okupacji niemieckiej działał w ruchu oporu. Zmarł 25 grudnia 1943 roku i został pochowany na cmentarzu starym w Kielcach.