Wiślicki Stanisław

Stanisław Wiślicki (1885-1953)

Urodził się w 1885 roku w Warszawie. W 1897 r. rodzina Wiślickich przeniosła się do Kielc. Z zawodu był drukarzem – maszynistą typograficznym. Pracował w drukarni S. Święckiego. W 1904 r. współorganizował koła rzemieślnicze Towarzystwa Oświaty Narodowej. Od 1905 r. należał do Narodowego Związku Robotniczego (NZR). Kolportował wydawnictwa partyjne m.in. „Kilińskiego” i „Pochodnie”. W latach 1906-1907 był członkiem Związku Bojowego NZR. Został zatrzymany w trakcie masowych aresztowań pod koniec kwietnia 1908 r.  po zamachu na W. Afanasjewa, Naczelnika Dyrekcji Szkolnej Kieleckiej. Osadzono go na 6 miesięcy w kieleckim więzieniu, gdzie siedział z bratem Piotrem z PPS. Po opuszczeniu więzienia wyjechał do Częstochowy, gdzie pracował w „Dzienniku Częstochowskim”. Podczas I wojny światowej należał do Zarządu Okręgowego NZR w Kielcach i Polskiej Organizacji Wojskowej (1916-1918) oraz był członkiem Towarzystwa „Piechur”. W okresie międzywojennym dalej należał do NZR i do Narodowej Partii Robotniczej. Zmarł w 1953 roku.