„Księga „Dziesięciolecie Polski Odrodzonej 1918 – 1928”

„Księga” opisuje pierwsze 10 lat Polski niepodległej do dnia  11 listopada 1928 r. Jest to wydany z okazji X rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości bogato  ilustrowany album pamiątkowy opisujący II Rzeczpospolitą w  aspekcie historycznym, politycznym, społecznym, kulturowym, a także gospodarczym.  Został przygotowany przez koncern prasowy publikujący najsłynniejsze w okresie międzywojennym czasopisma: „Ilustrowany „Kuryer Codzienny”, „Światowid”, „Na szerokim świecie” (Warszawa – Kraków) czasopisma 1928 r.  Jej redaktorem był Marian Dąbrowski.

Wydawnictwo podzielono na sześć działów. Pierwszy opisuje geografię, etnografię i demografię II Rzeczpospolitej, zarys dziejów, ustrój i władze państwa, jego politykę wewnętrzną i zagraniczną, ustawodawstwo i sądownictwo, bezpieczeństwo państwa oraz stosunki wyznaniowe. W dziale drugim mowa jest o odbudowie kraju, komunikacji, znajdujących się w nim uzdrowiskach i o turystyce. Dział trzeci zawiera treści o tematyce oświatowej, związane z nauką. Dział czwarty zajmuje się literaturą i sztuką – obejmuje piśmiennictwo, sztuki piękne, muzykę, teatr, a także regionalizm. Dział piąty opisuje ustrój społeczny, spółdzielczość, Polaków znajdujących się na obczyźnie, zajmuje się kulturą fizyczną i sportem, oświatą pozaszkolną. Znajduje się tam również dział kobiecy. Dział szósty – najobszerniejszy – zawiera treści o tematyce gospodarczej i opisuje ogólny rozwój gospodarczy, ujmuje gospodarkę państwa i samorządu, rolnictwo, górnictwo i przemysł, a także handel, finanse, ubezpieczenia, opisuje również naukę i publicystykę gospodarczą.