IV Ogólnopolski Konkurs Literacki na Opowiadanie im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Ośrodek Myśli Patriotycznej i ObywatelskiejWzgórze Zamkowe  ogłasza IV Ogólnopolski Konkurs Literacki na Opowiadanie im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Nagrodę dla zwycięzcy konkursu – 5000 zł – ufundowała Marszałek Województwa Świętokrzyskiego pani Renata Janik.

Konkurs Literacki na Opowiadanie im. Herlinga-Grudzińskiego jest organizowany w ramach festiwalu „Pociąg do Literatury. Festiwal Herlinga-Grudzińskiego”, który odbędzie się w dniach 6-22 września 2024 r.

Dlaczego wybraliśmy opowiadanie na działanie konkursowe? Chcemy przypomnieć czytelnikom, że Herling – Grudziński był nie tylko autorem „Innego świata” czy „Dziennika pisanego nocą”, ale też wybitnym twórcą opowiadań. Niezwykłych utworów, metafizycznych, w których dotykał tajemnicy ludzkiego przemijania i cierpienia, pamięci, sztuki.

Twórcom, którzy zdecydują się wziąć udział w konkursie, wyznaczyliśmy dwa ograniczenia: objętość 7 stron znormalizowanego wydruku komputerowego, oraz hasło przewodnie. Tegoroczne hasło to: Granice. Oczywiście można je rozumieć dosłownie lub metaforycznie. Ale utwory muszą w jakiś sposób nawiązywać do hasła.

Na konkurs jeden twórca może przesłać 1 opowiadanie napisane w języku polskim, wcześniej niepublikowane i nienagrodzone w innych konkursach.

Utwory należy przesłać mailem do 21 lipca 2024 r. na adres: konkurs@zamkowa3.pl

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu:

 

 

REGULAMIN IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO NA OPOWIADANIE IM. G. HERLINGA – GRUDZIŃSKIEGO O  NAGRODĘ MARSZAŁKA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

 

 1. ORGANIZATORZY

Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach oraz Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

 1. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA
 2. Konkurs adresowany jest do wszystkich, bez względu na wiek oraz miejsce zamieszkania. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dołączenia pisemnej zgody rodziców, opiekunów lub kuratorów.
 3. Uczestnik może zgłosić do Konkursu 1 własne opowiadanie, napisane w języku polskim, wcześniej niepublikowane i nienagrodzone w innych konkursach.
 4. Hasło przewodnie konkursu edycji 2024 brzmi: Granice. Można je rozumieć dosłownie lub metaforycznie. Utwory muszą nawiązywać do hasła przewodniego.
 5. Opowiadanie konkursowe nie może przekraczać 7 stron wydruku komputerowego (2 500 znaków ze spacją na stronie, font TNR 12, interlinia 1,5).
 6. Opowiadanie konkursowe nie może być podpisane imieniem i nazwiskiem tylko godłem/pseudonimem. Należy je przesłać w postaci plików z rozszerzeniem .odt, .rtf, .doc lub .docx. na adres: konkurs@zamkowa3.pl

W nazwie pliku powinno znajdować się godło/pseudonim Uczestnika oraz tytuł opowiadania.

 1. Informacje kontaktowe: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu należy wpisać w treść e-maila. Do czasu ogłoszenia wyników nazwiska autorów znane będą wyłącznie organizatorowi.
 2. Przesłanie zgłoszenia na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Przesłanie zgłoszenia na Konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby Konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.).

III. TERMINY

 1. Prace konkursowe należy przesłać do 21 lipca 2024 r., na adres mail: konkurs@zamkowa3.pl
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi do 8 września 2024 r. O miejscu i sposobie ogłoszenia wyników Organizatorzy poinformują Uczestników pocztą e-mail oraz informacja ukaże się na stronach internetowych ompio.pl oraz mbp.kielce.pl.
 3. JURY
 4. Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatorów Konkursu.
 5. Jury Konkursu będzie oceniać teksty według następujących kryteriów:
 • oryginalne ujęcie hasła przewodniego
 • wartość literacka, twórczy charakter utworu
 • zgodność z wytycznymi Regulaminu Konkursu

3.Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.

 1. NAGRODA
 2. Fundatorem nagrody jest Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.
 3. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę finansową: 5000 zł brutto.
 4. Możliwe jest przyznanie wyróżnień bez nagrody finansowej.
 5. Możliwa jest pokonkursowa publikacja wybranych prac w formie publikacji książkowej.
 6. Wybrane teksty, po niezbędnych pracach redaktorskich, będą publikowane na stronach internetowych Organizatorów.
 7. PRAWA AUTORSKIE
 8. Z chwilą przesłania pracy konkursowej Uczestnik lub opiekun prawny niepełnoletniego Uczestnika, udziela Organizatorowi bezterminowej, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji uprawniającej do publikacji pracy konkursowej w całości lub części, na wymienionych poniżej polach eksploatacji:

a)Trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnienie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;

b)Publiczne rozpowszechnianie i udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

c)Rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;

d)Prawo do wykorzystania dla celów edukacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. We wszystkich szczegółowych kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.

2. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.