1795

Pod zaborem austriackim ulokowano w zespole Dyrekcję Górniczą. Budynek starosty zamieniono na biura i mieszkania, zaś stajnie i wozownie używano zgodnie z pierwotnym przeznaczaniem.