KONKURS WSPOMNIEŃ „HISTORIA Z MOJEJ PAMIĘCI”

Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach zaprasza do udziału w Konkursie Wspomnień. Zachęcamy wszystkich do spisania „Historii z mojej pamięci” (mojej czyli każdego z nas), licząc, że w ten sposób uda nam się ocalić od zapomnienia naszych przodków, miejsca, wydarzenia albo przedmioty w domu lub w otoczeniu, które były świadkami minionych zdarzeń… Mamy świadomość, że jeśli tego nie zrobimy teraz, odejdą w niepamięć. Chcemy zatrzymać wspomnienia, bo one stanowią cząstkę naszego dziedzictwa.

Konkurs Wspomnień skierowany jest do wszystkich. Nie obawiajcie się Państwo o swoje niedostateczne umiejętności pisarskie, bo taka myśl Wam może przyjść do głowy!

To nie jest konkurs literacki. I nie walory literackie będą w nim oceniane. Chodzi o zapis wspomnień dotyczących historii oraz tradycji Kielc lub regionu świętokrzyskiego. Mamy nadzieję, że w ten sposób rozwiniemy wiedzę o dziejach naszego miasta i regionu, poznamy nieznanych dotąd uczestników przeszłych wydarzeń, dowiemy się, kim byli, co robili, co było dla nich ważne. To takie małe historie składają się na historię wielką. One je tworzą, choć nie znajdziecie ich w podręcznikach czy encyklopediach. Podzielcie się swoją pamięcią z nami.

Pytania prosimy kierować do p. Jolanty Białek – jolanta.bialek@zamkowa3.pl lub 41 367 68 01.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU WSPOMNIEŃ

Formularz zgłoszeniowy

REGULAMIN KONKURSU WSPOMNIEŃ

 1. „Historia z mojej pamięci”
 2. Organizator

Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach

 1. PRZEDMIOT KONKURSU
 2. Przedmiotem Konkursu jest tekst – zapis wspomnień własnych lub zasłyszanych od starszych pokoleń dotyczących historii oraz tradycji Kielc lub regionu świętokrzyskiego (ludzie, wydarzenia, zmiany, działania, osobiste przeżycia).
 3. Tekst powinien być związany z przeżyciami i wspomnieniami uczestnika Konkursu lub innej osoby, której wspomnienia opisuje uczestnik.

III. CEL KONKURSU

– poszerzenie wiedzy o historii Kielc i regionu świętokrzyskiego, wzmocnienie ich potencjału kulturowego i historycznego;

– rozbudzenie zainteresowania historią własnej rodziny i miejsca, z którego się pochodzi;

– kultywowanie pamięci, dzięki prezentacji historii przekazywanych w rodzinie z pokolenia na pokolenie oraz zachowanych pamiątek;

– rozwijanie tożsamości lokalnej i więzi międzypokoleniowej;

– promocja lokalnego dziedzictwa kulturowo-historycznego Kielc i regionu świętokrzyskiego poprzez publikację prac konkursowych.

 

 1. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA
 2. Konkurs polega na przygotowaniu tekstu dotyczącego historii zachowanej w rodzinnej pamięci, ale też opisu pamiątki (fotografii, listów, przedmiotów, miejsc), z którym wiąże się rodzinna historia.
 3. Konkurs adresowany jest do wszystkich, bez względu na wiek oraz miejsce zamieszkania. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dołączenia pisemnej zgody rodziców, opiekunów lub kuratorów.
 4. Do tekstu uczestnik Konkursu może dołączyć zdjęcia (skany).
 5. Uczestnik może zgłosić do Konkursu 1 pracę własną, napisaną w języku polskim, wcześniej niepublikowaną i nienagrodzoną w innych konkursach.
 6. Pracę konkursową należy dostarczyć w egzemplarzu zapisanym w formacie .odt, .doc lub .docx. lub wydruku komputerowym ew. maszynopisie (max. znormalizowane 15 stron A4). Dopuszcza się staranny, czytelny rękopis.
 7. Do pracy należy dołączyć wypełniony Formularz Zgłoszeniowy, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.
 8. Dostarczenie pracy na konkurs równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
 9. Wysłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mówi Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych – Załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

 1. TERMINY
 2. Prace konkursowe należy dostarczyć (przesłać lub przynieść) do 15 października 2020 roku na adres: Wzgórze Zamkowe, ul. Zamkowa 3, 25-009 Kielce lub adres mail: sekretariat@zamkowa3.pl
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi do 11 listopada 2020 r. O miejscu i sposobie ogłoszenia wyników Organizatorzy będą informowali telefonicznie i na stronie internetowej www.ompio.pl

 

 1. JURY i KRYTERIA OCENIANIA
 2. Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu.
 3. Jury Konkursu będzie oceniać teksty będą według następujących kryteriów:
 • zgodność z tematem konkursu
 • twórczy charakter pracy
 • wartość historyczna
 • poprawność stylistyczna i językowa
 • oryginalność

3.Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.

VII. NAGRODY

 1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe:

I miejsce – 2 000 zł

II miejsce – 1 500 zł

III miejsce – 1 000 zł

 1. Jury Konkursu może nie przyznać określonego miejsca lub przyznać dwie równorzędne nagrody.
 2. Możliwe jest przyznanie wyróżnień bez nagrody finansowej.
 3. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, a wybrane teksty, po niezbędnych pracach redaktorskich, będą publikowane na stronie internetowej OMPiO.

 

VIII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Z chwilą przesłania pracy konkursowej Uczestnik lub opiekun prawny niepełnoletniego Uczestnika, udziela Organizatorowi bezterminowej, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji uprawniającej do publikacji pracy konkursowej w całości lub części, na wymienionych poniżej polach eksploatacji:
 2. Trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnienie w całości lub w części, jakimikolwiek

środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;

 1. Publiczne rozpowszechnianie i udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć dostęp

do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

 1. Rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
 2. Prawo do wykorzystania dla celów edukacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszystkich szczegółowych kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.

2.Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ich publikowania bez wypłacania honorariów autorskich.