Historia z mojej pamięci

Informujemy, że na organizowany przez Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej konkurs „Historia z mojej pamięci” w regulaminowym terminie na konkurs wpłynęło 21 prac. Ze względów organizacyjnych trwają jeszcze prace jury nad oceną nadesłanych materiałów. Przy ocenie jury bierze pod uwagę zgodność z tematem konkursu, twórczy charakter pracy autora, wartość historyczną wspomnień, a także oryginalność  i poprawność stylistyczną i językową prac. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie późniejszym, o czym uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie i poprzez stronę internetową OMPiO. Prace, które zostały dostarczone po terminie zostaną ocenione poza konkursem, a ich ocena zostanie przedstawiona autorom.