Założenia

EDUKACJA W MIEJSCACH PAMIĘCI

Pamięć historii, zwłaszcza Małej Ojczyzny, buduje tożsamość indywidualną, lokalną i narodową młodych ludzi. Jest niezbędna do wychowania w poczuciu patriotyzmu, zapobiega  zerwaniu więzi między pokoleniami i więzi z miejscem urodzenia.

Uczniowie muszą poznać zarówno najważniejsze miejsca naszego dziedzictwa kulturowego, bo to umocni ich poczucie własnej wartości, postawy patriotyczne i wskaże pozytywne kierunki działania, jak i miejsca kaźni, które wskażą do czego może prowadzić brak reakcji na postawy skrajnie ksenofobiczne i nacjonalistyczne. Edukacja w miejscach dziedzictwa kulturowego i miejscach pamięci otwiera uczniów na wartości patriotyczne, humanitarne i intelektualne, pobudza do zmiany postaw.  Takiej wiedzy nie można uczyć tylko z książek w systemie klasowo – ławkowym. Uczniowie muszą poznać/zobaczyć/przeżyć miejsca ważne w naszej historii, które kształtowały polską tożsamość. Szkoła powinna im to umożliwić.

Widzimy palącą potrzebę realizacji tego projektu we wszystkich kieleckich szkołach.

To ważne, by uczniowie właśnie będąc w szkole, poznali miejsca najważniejsze dla naszej historii: w szkołach podstawowych – w Kielcach; w gimnazjum – w regionie świętokrzyskim.

Projekt przyniesie zakładane efekty, jeżeli będzie działaniem wieloletnim, powszechnym

i systemowym. Bo tylko wtedy obejmie wszystkich młodych Kielczan.

ADRESAT:

Uczniowie i nauczyciele szkół kieleckich:

szkoły podstawowe: III klasy oraz VI klasy

gimnazja: III klasy

ORGANIZATORZY (REALIZATORZY):

 • Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach
 • Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

POD PATRONATEM:   PREZYDENTA MIASTA KIELCE

TERMIN: od lutego 2016 r. do odwołania:         

 I edycja luty-czerwiec 2016 pilotaż

II edycja: sesja jesienna wrzesień-listopad/16   

                    sesja wiosenna kwiecień – czerwiec/17 

III edycja: sesja jesienna wrzesień-listopad/17   

                       sesja wiosenna kwiecień – czerwiec/18 

IV edycja: sesja jesienna wrzesień-listopad/18   

                      sesja wiosenna kwiecień – czerwiec/19

V edycja: sesja jesienna wrzesień-listopad/19   

                      sesja wiosenna kwiecień – maj/20

 

 

 

CELE PROJEKTU:

– poznanie miejsc i postaci oraz wydarzeń z nimi związanych ważnych dla historii Kielc, regionu świętokrzyskiego i Polski,

– kształtowanie świadomości wspólnego dziedzictwa kulturowego, a przez to budowanie tożsamości indywidualnej, lokalnej i narodowej,

– budzenie dumy z własnej historii i dziedzictwa kulturowego, poczucia więzi z przeszłymi pokoleniami i ich dorobkiem, a przez to kształtowanie postaw patriotycznych,

– kształtowanie wśród młodych ludzi postaw tolerancji i szacunku dla innych nacji, przekonań i kultur, a przez to przeciwdziałanie postawom nacjonalistycznym i ksenofobicznym,

– rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich,

– podniesienie jakości oferty edukacyjnej kieleckich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

– stworzenie uczniom równego i powszechnego dostępu do aktywnej edukacji.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych udział w projekcie jest bezpłatny. Chodzi o to, aby brak pieniędzy nie był przeszkodą w uczestniczeniu zajęciach edukacyjnych. Projekt finansowany jest przez UM Kielce w ramach budżetu OMPiO.

 

OMPiO i SODMiDN koordynują działania szkół oraz sprawują nadzór merytoryczny. Do ich zadań należy: opracowanie projektu, opracowanie tras wycieczek, opracowanie i realizacja zajęć dla nauczycieli, opracowanie scenariuszy zajęć dla uczniów przed wizytą w miejscach dziedzictwa kulturowego i miejscach pamięci, opracowanie tras (informacji o miejscach, kart pracy dla uczniów), opracowanie scenariuszy zajęć po wizycie, opracowanie arkuszy ewaluacyjnych, organizacja różnych jednorazowych lub cyklicznych przedsięwzięć w ramach projektu- konferencji, spotkań, warsztatów. Przyjmowanie wniosków, organizacja przejazdów, rozliczenia finansowe.

Szkoły są uczestnikami projektu: uczniowie biorą udział w zajęciach, realizują wizytę w miejscach pamięci i dziedzictwa kulturowego, dokonują ewaluacji. Szkoła  składa sprawozdanie organizacyjno-merytoryczne do OMPiO. Treści programowe Projektu dostosowane są do treści programów nauczania realizowanych w poszczególnych etapach nauczania:

 

 1. szkoły podstawowe

 • NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE: KLASY III

Uczniowie w ramach Projektu realizują ścieżkę (3 godz.): „KIM JESTEŚMY? GDZIE MIESZKAMY?”. W jej ramach biorą udział w:

 1. zajęciach w Muzeum Historii Kielc: „Kielce moje miasto” (1 h)
 2. spacerze dydaktycznym z edukatorem z OMPiO: Plac Wolności i pomnik Józefa Piłsudskiego, ulicą Mickiewicza na Skwer Stefana Żeromskiego – pomnik Armii Krajowej, plac katedralny – grób Bartosza Głowackiego, katedra, dziedziniec Pałacu Biskupów, dawne więzienie czyli Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej (1 h)
 3. zajęciach w OMPiO: „Nasza wielka i mała Ojczyzna” (1 h)

 

 • KLASY SZÓSTE

Uczniowie w ramach Projektu realizują ścieżkę (5 godz.): „BOHATEROWIE WIELKIEJ I MAŁEJ OJCZYZNY”.  W jej ramach biorą udział w: Ok. 5-godzinna ścieżka

„BOHATEROWIE WIELKIEJ I MAŁEJ OJCZYZNY” :

 1. zajęciach warsztatowych w Muzeum Historii Kielc: „Żyli, tworzyli, rozwijali Kielce” 1 h
 2. spacerze dydaktycznym po Kielcach z edukatorem z OMPiO: „Kielce dawniej i dziś – śladami bohaterów” 2 h
 3. zajęciach w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu: „„Uczynienie świata lepszym jest możliwe – spotkanie z Janem Karskim” Film+ warsztat 1 h
 4. zajęciach warsztatowych w OMPiO: „Jak Polacy walczyli o niepodległość” 1 h

Dofinansowanie w wysokości 250 zł na klasę przeznaczone jest na pokrycie usług w zakresie: warsztatów prowadzonych przez MHK, warsztatów w IKSiD, biletów MPK (autokaru), usług przewodnika.

 1. gimnazja

W Projekcie biorą udział uczniowie klas III (ze względu na termin realizowania treści podstawy programowej nauczania historii i języka polskiego). Gimnazjaliści biorą udział w wyjeździe jednodniowym do miejsc ważnych w historii ziemi świętokrzyskiej. Podczas wycieczki odwiedzają zarówno miejsca kultury i dziedzictwa narodowego, jak i miejsca związane z martyrologią narodu polskiego.

Udział w Projekcie obliguje do realizacji stałych elementów zajęć:

 1. Przed wyjazdem – lekcja wprowadzająca w szkole 0,45 h
 2. Zajęcia wyjazdowe ok. 10 h
 3. Zajęcia po wyjeździe:
 • warsztat w OMPiO „Patriotyzm wczoraj i dziś”, ewaluacja udziału

w Projekcie (1h)

 • warsztat w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu „Być po stronie dobra” 1h

Proponowane miejsca realizowania edukacyjnych zajęć wyjazdowych:

I TRASA ok. 10 h:  Kielce, stadion leśny: Pomnik pomordowanych w latach 1939-1945  ® przez Wąchock: opactwo cystersów, dworek Langiewicza® Starachowice: Muzeum Przyrody i Techniki® Nowa Słupia® drogą królewską ® Święty Krzyż: sanktuarium i karcery dawnego więzienia ® powrót do Kielc

II TRASA ok. 10 h: Kielce, stadion leśny: Pomnik pomordowanych w latach 1939-1945  ® Szydłów średniowieczne mury obronne, zamek, kościół św. Władysława, kościół Wszystkich Świętych, XIV w. synagoga,®  Huta Szklana®  Święty Krzyż: sanktuarium i karcery dawnego więzienia ® zejście drogą królewską do Nowej Słupi® powrót Kielce

 

Dofinansowanie w wysokości 1200 zł na klasę przeznaczone jest na pokrycie usług w zakresie: kosztów przejazdu, obiadów, biletów wstępu, usług przewodników.

REGULAMIN_EwMP_2018_19