Korfel Bolesław

Bolesław Korfel (1892-1921)

Urodził się 13 lipca 1892 roku w Kielcach. Ukończył tutaj szkołę elementarną. W 1905 r. nawiązał kontakt z Polską Partią Socjalistyczną i zajmował się kolportażem. W 1907 r. wstąpił do PPS Frakcji Rewolucyjnej. Przechowywał broń, uczestniczył w kolportażu i przemycie. Brał udział w organizacji zamachu Lotnego Oddziału Bojowego PPS Fr. Rew. na naczelnika żandarmerii powiatu kieleckiego rtm. Władimira Annienkowa, w którym śmiertelnie ranny został Julian Sytin, naczelnik Gubernialnego Zarządu Żandarmerii (26.07.1909). We wrześniu 1909 r. został aresztowany. Więziony był w Kielcach, Chęcinach i w cytadeli warszawskiej. 3 grudnia 1911 r. został skazany na bezterminowe zesłanie na Syberii. Karę odbywał w guberni irkuckiej w latach 1912-1917. W 1912 r. wstąpił do SDPRR(b) – Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji (bolszewików). Uwolniony przez rewolucję lutową, przeniósł się do Charkowa. Jako członek SDKPiL i SDPRR(b) brał udział w rewolucji październikowej. W 1918 r. walczył w polskim oddziale Czerwonej Gwardii. W sierpniu 1919 r. walczył w szeregach Armii Czerwonej, osłaniając odwrót oddziałów przed nacierającym Wojskiem Polskim w rejonie Mińska. Zginął 17 marca 1921 r. w ataku na zbuntowanych marynarzy twierdzy w Kronsztadzie.