Dziewięcki Michał

Michał Dziewięcki ps. „Szczepan” (1884-1936)

Urodził się 30 września 1884 roku w Kielcach. Ukończył szkołę rzemieślniczą, z zawodu był szewcem. W 1904 r. wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej, gdzie był „starszym” koła szewców oraz kolporterem wydawnictw PPS na terenie guberni kieleckiej. W 1905 r. pracował i działał w Warszawie. W styczniu 1906 r. wrócił do Kielc, gdzie kontynuował działalność w PPS. Jego mieszkanie było miejscem spotkań kieleckiego aktywu partii, przechowywania broni oraz punktem kontaktowym dla bojowców PPS. Po rozłamie w grudniu 1906 r. został członkiem PPS Frakcja Rewolucyjna, gdzie był w Lokalnym Komitecie Robotniczym i Okręgowym Komitecie Robotniczym. Zajmował się agitacją i kolportażem oraz organizował koła fachowe. W czerwcu 1909 r. został aresztowany i osadzony w więzieniu w Kielcach i Chęcinach. 3 grudnia 1909 r. wyrokiem Warszawskiej Izby Sadowej skazano go na bezterminowe osiedlenie na Syberii w guberni irkuckiej. W listopadzie 1914 r. z zesłania do Krakowa. Pod koniec 1918 r. powrócił do Kielc. Początkowo był aktywnym działaczem PPS, a następnie został członkiem KPRP (Komunistyczna Partia Robotnicza Polski). Na przełomie 1920/1921 wszedł w skład Komitetu Dzielnicowego KPRP w Kielcach. W 1922 r. został aresztowany i skazany na 2 lata więzienia. Wyrok odsiadywał we Wronkach. Od 1927 r. był członkiem kieleckiego oddziału Stowarzyszenia byłych Więźniów Politycznych. W 1931 r. został odznaczony Krzyżem Niepodległości. Zmarł 19 czerwca 1936 roku w Kielcach.